1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego KOREA.NET.PL znajdującego się pod adresem internetowym www.korea.net.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu KOREA.NET.PL.
  2. Przed skorzystaniem z Serwisu KOREA.NET.PL należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  3. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjny.  Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
 2. DEFINICJE

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują;
  2. Serwis – serwis internetowy KOREA.NET.PL znajdujący się w pod adresem internetowym www.korea.net.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
  3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
  4. Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie KOREA.NET.PL i posiada swój unikalny Login oraz Nick zabezpieczone hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu KOREA.NET.PL.
  6. Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.
  7. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
  8. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) opublikowane przez Użytkowników w Serwisie.
  9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej
  10. Login oraz Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; Login w Serwisie stanowi adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika.
  11. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie, w tym przesyłać innym Użytkownikom wiadomości za pośrednictwem systemu elektronicznej komunikacji w Serwisie.
 3. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

  1. Właścicielem Serwisu jest administrator „3RNIO”.
  2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internetowej treści informacyjnych,poradników,ciekawostek,wiadomości oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
  3. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu KOREA.NET.PL jest nieodpłatne dla wszelkich Użytkowników.
  4. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.
  5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. tekst jedn. Dz.U. 101, 926 z 2002 r.) zgromadzonych w Bazie Profili jest serwis KOREA.NET.PL. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.
  6. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym w szczególności przeglądarki internetowej oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail.
Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustawienie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
  7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych , a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE

  1. Serwis KOREA.NET.PL umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów, w tym w szczególności dodawanie do Serwisu poradników i komentarzy.
  2. Serwis umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie dowolnej liczby informacji tekstowych oraz plików graficznych w formacie JPG i innych Materiałów oraz edytowanie niektórvch z tych materiałów
  3. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne.
  4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta realizowana jest w specjalnej aplikacji w Serwisie, zaś do jej przeprowadzenia konieczne są działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy, umieszczonej w Serwisie.
  5. Ilość Kont jaką dany Użytkownik może posiadać w Serwisie nie jest ograniczona, niemniej w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie i wykorzystywania któregokolwiek Konta w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających funkcjonowanie Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych bądź w wyjątkowych wypadkach wszystkich Kont danego Użytkownika.
  6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
   1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
   2. wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Grupę KOREA.NET.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
   4. Wyraża, w przypadku dokonania stosownego zaznaczenia w trakcie procedury rejestracji, zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów
  7. Zgodę Użytkownika, o której mowa w punkcie powyższym należy uważać w razie wątpliwości za nieodpłatną, niewyłączną oraz nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję obejmującą prawo do sublicencjonowania, która zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie umieszczenia go w Serwisie i obejmuje poniższe pola eksploatacji:
   1. zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;
   2. publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym Portalu KOREA.NET.PL ) i poza nią, w tym w formie papierowej;
   3. umieszczania Materiałów w bazach danych;
   4. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
   5. zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
   6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
   7. wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
   8. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   9. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;
   10. publicznego udostępniania danego Materiału;
   11. wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;
  8. Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie KOREA.NET.PL nie jest ograniczona. Administrator zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, w szczególności ze względów technicznych.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
   1. nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
   2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
   3. nie umieszczania w Serwisie Zapytaj materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym (przy czym punkt ten nie odnosi się do Użytkowników komercyjnych, korzystających z Płatnych Profili),
   4. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu Zapytaj lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),
   5. nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem).
   6. Nie używanie wielu Kont w celu sztucznego podbicia pozycji w rankingach Użytkowników, w szczególności w celu nieuczciwego zdobycia punktów rankingowych.
  2. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może zmienić lub usunąć ww. informacje jak również zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administratora.
  3. Materiały umieszczone w Serwisie KOREA.NET.PL mogą być modyfikowane przez Użytkowników za pomocą udostępnionych narzędzi i aplikacji . Za wszelkie przeróbki i modyfikacje dokonane na plikach odpowiedzialność ponosi dokonująca ich osoba, dokonane przeróbki muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
  4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów poprzez kontakt z Administratorem.
  5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od edycji, usunąć łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu komentarze pod swoimi notkami i zamieszczonymi w swoim profilu zdjęciami.
  6. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.
  7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Grupy KOREA.NET.PL z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  8. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.
  9. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
  10. Zamieszczane w serwisie Materiały, takie jak np. pytania i porady muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorie nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego Materiału do innej kategorii.
  11. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   1. treści pornograficznych,
   2. propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,
   3. upowszechniających techniki łamania danych,
   4. upowszechniających wirusy
   5. oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, Materiałów.
  12. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w pkt 12 Administrator ma prawo je usunąć samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
  13. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu. W celu usunięcia Konta z Serwisu należy skontaktować się z Administratorem, który na żądania Użytkownika usunie dane Konto.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób korzystania z Serwisu KOREA.NET.PL przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,
   2. treści przekazywane i publikowane /Materiały/ w Serwisie oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika,
   3. treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników,
   4. treść opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie GIVEAWAY.PL;
   5. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu GIVEAWAY.PL,
   6. szkody wynikłe z niezawinionego przez Administratora udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępowego do Profili osobom trzecim, bądź niezawinionych przez Administratora przypadków złamania hasła przez osoby trzecie,
   7. skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zapytaj,
   8. udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
   9. utratę Materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną niezawinioną przez Administratora awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu GIVEAWAY.PL bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
   2. natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
   3. natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
   4. natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
   5. zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu Zapytaj,
   6. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu GIVEAWAY.PL,
  3. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.
  4. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Serwis ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do serwisu GIVEAWAY.PL.
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Portalu KOREA.NET.PL w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu KOREA.NET.PL. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA

  1. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. DANE OSOBOWE

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w związku z uczestnictwem w Serwisie KOREA.NET.PL jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest KOREA.NET.PL.
  2. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
   1. są one zgodne z prawdą,
   2. wyraża, stosownie do wskazań dokonanych podczas procedury rejestracji, zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) przez Grupę KOREA.NET.PL w celu promocji (marketingu) produktów i firm
  3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się email’owo na adres [email protected]
  4. Zgłoszenie przez Zarejestrowanego Użytkownika wniosku o usunięcie przez Grupę KOREA.NET.PL danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze korzystanie z Serwisu w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z całkowitą blokadą konta i usunięciem Konta tego Użytkownika
 10. REKLAMACJE (TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI)

  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu KOREA.NET.PL przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected]
  3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-gamingowy. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu KOREA.NET.PL  w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
  4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem KOREA.NET.PL prosimy kierować na adres: [email protected]
  5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: [email protected] O naruszeniach niniejszego Regulaminu można informować także poprzez strony Serwisu korzystając z odpowiednich odnośników Zgłoś nadużycie.
  6. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
 12. ZMIANY REGULAMINU

  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie (lub odpowiednio – otrzymaniu stosownego zawiadomienia mailem) informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu i niezwłocznie po jego otrzymaniu Administrator usunie Konto Użytkownika z Serwisu. Takie oświadczenie należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected]